De specialisaties

Algemeen administratief recht

Het kantoor heeft ervaring opgebouwd in alle takken van het administratief recht, zowel inzake betrekkingen tussen overheden (voogdij, intercommunales, verticale en horizontale samenwerking), als in publiek vastgoedrecht (ruimtelijke ordening, leefmilieu, openbaar huisvestingsbeleid), overheids¬financiering (subsidies, erkenningen, Europese financieringen), publiek personen¬recht (erkenning van buitenlandse akten, schijnhuwelijken, internationale adopties, naamsveranderingen), overheids-opdrachten¬recht, recht inzake PPS’en, concessies, ambtenarenrecht of strafrechtelijke aspecten van het publiek recht. Het beschikt over een specifieke expertise wat betreft wetgevingstechniek en het opstellen van regelgevende teksten. Het treedt geregeld op bij het implementeren van overheidsbeleid (oprichting van een regelgevende instantie, gunning van een concessie voor openbare dienstverlening, organisatie van veilingen enz.).

Grondwettelijk recht

Het kantoor wordt geraadpleegd voor adviezen over de verdeling van bevoegdheden tussen bestuursniveaus en de werking van de instellingen. Het kantoor werd betrokken bij de onderhandelingen van de zesde staatshervorming en werkt mee aan de uitvoering van de bevoegdheidsoverdrachten, bijvoorbeeld op het gebied van energie of kinderbijslag. Het beschikt over een bijzondere expertise inzake de samenstelling en de werking van de parlementaire vergaderingen, alsook over de op de verkozenen en politieke partijen toepasselijke regels. Het wordt ook geraadpleegd over fundamentele rechten en vrijheden.

Ambtenarenrecht

Om overheidszaken te beheren zijn menselijke middelen nodig, wat noodzakelijkerwijs leidt tot risico’s op spanningen tussen de overheid en haar statutaire of contractuele personeels¬leden. Het kantoor treedt op als begeleider van die relaties. Het geeft altijd voorrang aan een minnelijke regeling van conflicten. Indien nodig staat het de protagonisten bij voor de rechtscolleges.

Overheidsopdrachtenrecht

Het kantoor biedt dagelijks bijstand bij het beheer van overheidsopdrachten en concessies. Het staat de aanbestedende overheden bij in de voorbereiding (opstellen van het bestek), de opvolging (selectie, vergelijking van de offertes, opstellen van ontwerpbeslissingen), de uitvoering en de geschillen die eruit voortvloeien, zowel voor de Raad van State als voor de gewone rechtscolleges. Het kantoor begeleidt ook inschrijvers op overheidsopdrachten. Het verleent hen advies over de regelmatigheid van de procedures en over de slaagkansen bij het instellen van beroep, en staat hen bij in het beheer ervan.

Lokaal verkiezingsrecht

Elke zes jaar wordt de overheid gemobiliseerd om de lokale verkiezingen in goede banen te leiden. Zij moeten een perfecte voorbereiding, het goede verloop en de nauwgezette opvolging van de verkiezingen garanderen. De materie is technisch, politiek gevoelig en maakt het voorwerp uit van een eeuwige evolutie. Het kantoor beschikt over een gespecialiseerd team binnen deze materie. Het organiseert bijvoorbeeld praktische opleidingen over dit onderwerp. Het staat eveneens ter beschikking van de lokale- en toezichthoudende overheden om hen bij te staan bij de voorbereiding van de verkiezingen. De in deze materie gespecialiseerde advocaten behandelen reeds sinds vele jaren geschillen met betrekking tot de verkiezingen, waaronder specifiek de gemeenteraadsverkiezingen. Zij beheersen perfect de bijzonderheid en het unieke karakter van dit soort geschillen.

Geschillenbeslechting

Het kantoor heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van geschillenbeslechting. Het vertegenwoordigt cliënten voor alle rechts¬colleges in België en in de Europese Unie. De advocaten zijn dagelijks aanwezig in de gerechtelijke rechtscolleges en in de Raad van State. Het kantoor beschikt over een unieke ervaring bij het Marktenhof, door de aard en het volume van de behandelde zaken wat betreft mededingingsrecht en netwerkindustrieën. Het is ook één van de kantoren bij uitstek wat betreft het optreden bij het Grondwettelijk Hof en vertegenwoordigt daar verschillende bestuursniveaus naar aanleiding van prejudiciële vragen of beroepen tot vernietiging. Het kantoor kan op gelijk welk moment een team van advocaten samenstellen die de meest complexe geschillendossiers met hoogdringendheid kunnen behandelen.

Mededingingsrecht

Vertrekkende vanuit de ervaring die zijn advocaten hebben opgebouwd bij het implementeren van complianceprogramma’s, de organisatie van distributienetwerken, talrijke zaken met betrekking tot restrictieve praktijken, de melding van concentraties en schade¬vergoedings¬procedures, zowel in België en Nederland als op Europees niveau, staat het kantoor de Belgische Mededingingsautoriteit en de minister van Economie, ondernemingen en ondernemersverenigingen alsook andere advocatenkantoren bij in alle gebieden van het mededingingsrecht. Het kantoor treedt ook op voor diverse overheden op het gebied van staatssteun.

Recht van netwerkindustrieën

Het kantoor beschikt over een vooraanstaande expertise inzake regulering van de geliberaliseerde sectoren. Het is de raadsman van het BIPT voor de regulering van telecommunicatie en postdiensten, en van de CRC voor de teledistributienetwerken. Het treedt ook op in de energiesector, met name voor de CREG of de VREG. Wat de spoorweg- en luchthavenregulatie betreft treedt het op voor de federale vervoersregulator of voor gewestelijke entiteiten zoals SOWAER. Het treedt ook op in de watersector.

Sport- en mediarecht

Het kantoor staat overheden bij voor de uitwerking van regelgeving inzake sportbeoefening. Het is ook actief in de professionele sportsector, meer bepaald in tuchtzaken. Het treedt op voor het BAS in conflicten tussen clubs en federaties. Het kantoor werd geraadpleegd inzake uitzendrechten voor sportcompetities, het creëren van televisieprogramma’s, de financiering van films en de verwerving van rechten.